شهرداری ارسک - بازدید معاون شهرسازی و معماری شهری وزارت راه و شهرسازی از بافت تاریخی ارسک

شهرداری ارسک - بازدید معاون شهرسازی و معماری شهری وزارت راه و شهرسازی از  بافت تاریخی ارسک