استاندار خراسان جنوبی از طرح های عمرانی ارسک بازدید کرد - ایرنا

استاندار خراسان جنوبی از طرح های عمرانی ارسک بازدید کرد - ایرنا