پل‌های آب‌بر‌سر در بخش ارسک شهرستان بشرویه مرمت و بازسازی می‌شود

پل‌های آب‌بر‌سر در بخش ارسک شهرستان بشرویه مرمت و بازسازی می‌شود