معابر شهر ارسک سنگ فرش شدند

معابر شهر ارسک سنگ فرش شدند