وعده ساخت پل ارتباطی باغستان غربی با تغییر مدیریت شهری محقق نشده است/ عدم اشتیاق پیمانکاران برای شرکت در مناقصه طرح رفع معضل ترافیک این منطقه

وعده ساخت پل ارتباطی باغستان غربی با تغییر مدیریت شهری محقق نشده است/ عدم  اشتیاق پیمانکاران برای شرکت در مناقصه طرح رفع معضل ترافیک این منطقه