راه‌اندازی مرکز تجمیعی واکسیناسیون ورزشگاه تختی احمدآباد مستوفی با حضور فرماندار و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر | روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

راه‌اندازی مرکز تجمیعی واکسیناسیون ورزشگاه تختی احمدآباد مستوفی با حضور  فرماندار و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر | روابط عمومی دانشگاه  علوم پزشکی تهران