برخورد دوقایق در بندرگناوه 14 مصدوم داشت

برخورد دوقایق در بندرگناوه 14 مصدوم داشت