ساحل بندرگناوه به لکه‌های نفتی آلوده شده‌است

ساحل بندرگناوه به لکه‌های نفتی آلوده شده‌است