هم‌زمان با هفته دولت: عملیات اجرایی مرکز خدمات جامع سلامت بنک آغاز شد

هم‌زمان با هفته دولت: عملیات اجرایی مرکز خدمات جامع سلامت بنک آغاز شد