هنر آبدان در انتظار کالبدی برای زندگی است

هنر آبدان در انتظار کالبدی برای زندگی است