۵۷ میلیارد ریال برای بهسازی جاده آسمان آباد چرداول تخصیص یافت - ایرنا

۵۷ میلیارد ریال برای بهسازی جاده آسمان آباد چرداول تخصیص یافت - ایرنا