۵۰۰ بسته غذایی بین سیل زدگان مورموری آبدانان توزیع شد

۵۰۰ بسته غذایی بین سیل زدگان مورموری آبدانان توزیع شد