۲ هزار عدد ماسک رایگان در مورموری آبدانان توزیع شد - ایرنا

۲ هزار عدد ماسک رایگان در مورموری آبدانان توزیع شد - ایرنا