چم كبود از سراب باغ جدا و به بخش مركزی آبدانان پیوست - ایرنا

چم كبود از سراب باغ جدا و به بخش مركزی آبدانان پیوست - ایرنا