تخلیه فوری و اسکان اضطراری اهالی سه ساختمان در ماهدشت کرج

تخلیه فوری و اسکان اضطراری اهالی سه ساختمان در ماهدشت کرج