اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی غرب شهرستان کرج در شهر کمالشهر بزودی افتتاح و راه اندازی می گردد | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی غرب شهرستان کرج در شهر کمالشهر بزودی افتتاح و  راه اندازی می گردد | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز