مزایده واگذاری بازار روزهای هفتگی به صورت اجاره یکساله د رمناطق کمالشهر خرمدشت - مناقصه

مزایده واگذاری بازار روزهای هفتگی به صورت اجاره یکساله د رمناطق کمالشهر  خرمدشت - مناقصه