عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای آسارا آغاز شد - شانا

عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای آسارا آغاز شد - شانا