از ظرفیت روستاهای جاده چالوس استفاده شود/راه اندازی سامانه گردشگری بخش آسارا ضرورت دارد | خبرگزاری ایلنا

از ظرفیت روستاهای جاده چالوس استفاده شود/راه اندازی سامانه گردشگری بخش آسارا  ضرورت دارد | خبرگزاری ایلنا از ظرفیت روستاهای جاده چالوس استفاده شود/راه اندازی سامانه گردشگری بخش آسارا  ضرورت دارد | خبرگزاری ایلنا