شهردار "آسارا" كرج: وجود حريم‌هاي آب و راه از مهمترين مشكلات شهرداري براي توسعه شهر است - ایسنا

شهردار