جاده ی دهق به میمه ؛ اقتصادی و ایمن – صبح میمه

جاده ی دهق به میمه ؛ اقتصادی و ایمن – صبح میمه