روستای آغجه دیزج ملکان با جاذبه های گردشگری و در عین حال مشکلات فراوان - ایسنا

روستای آغجه دیزج ملکان با جاذبه های گردشگری و در عین حال مشکلات فراوان -  ایسنا
روستای آغجه دیزج ملکان با جاذبه های گردشگری و در عین حال مشکلات فراوان ایسنا