ملکان یخ بست/هوای شهر ملکان زیر ۲۰ درجه زیر صفر رفت! | پایگاه خبری اخبار ملکان

ملکان یخ بست/هوای شهر ملکان زیر ۲۰ درجه زیر صفر رفت! | پایگاه خبری اخبار  ملکان
ملکان یخ بستهوای شهر ملکان زیر ۲۰ درجه زیر صفر رفت | پایگاه خبری اخبار ملکان