دكترزاويه 🧠 on Twitter: "اينها مردم #قهدریجان هستند كه به سگ هاى آدم خوارشون خيلى معروفن #تظاهرات_سراسرى #اعتصابات_سراسری https://t.co/s5O8RbAbAY" / Twitter

دكترزاويه 🧠 on Twitter: