ابریشم طبیعی را چگونه از ابریشم مصنوعی تشخیص دهیم؟ چند روش برای تشخیص ابریشم طبیعی

ابریشم طبیعی را چگونه از ابریشم مصنوعی تشخیص دهیم؟ چند روش برای تشخیص ابریشم  طبیعی