صعود کارکنان و بسیجیان مخابرات منطقه قم به ارتفاعات قله برف انبار به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد

صعود کارکنان و بسیجیان مخابرات منطقه قم به ارتفاعات قله برف انبار به مناسبت  گرامیداشت سوم خرداد صعود کارکنان و بسیجیان مخابرات منطقه قم به ارتفاعات قله برف انبار به مناسبت  گرامیداشت سوم خرداد