برای مردم میمه غیر قابل واگذاری و برای دیگران قابل واگذاری است !! – صبح میمه

برای مردم میمه غیر قابل واگذاری و برای دیگران قابل واگذاری است !! – صبح میمه