دبستان حسین کریمی (منتقم) شهر لای بید

دبستان حسین کریمی (منتقم) شهر لای بید