حاجی علی کاندیدای مجلس یازدهم به سراغ معرفی ظرفیت‌های شهر لای بید رفت

حاجی علی کاندیدای مجلس یازدهم به سراغ معرفی ظرفیت‌های شهر لای بید رفت