اصفهان قدیم ؛ ابتدا من را به روستای لای بید در میمه فرستادند – صبح میمه

اصفهان قدیم ؛ ابتدا من را به روستای لای بید در میمه فرستادند – صبح میمه