خانه بهداشت لای بید - مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

خانه بهداشت لای بید - مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)