آباد | مرکز اصفهان، برای اولین بار نقشه برداری هوایی روستا ها با استفاده از فتوگرامتری در بخش حبیب آباد برخوار انجام شد.بخشدار حبیب آباد گفت، این طرح برای به روز رسانی / #

آباد | مرکز اصفهان، برای اولین بار نقشه برداری هوایی روستا ها با استفاده از  فتوگرامتری در بخش حبیب آباد برخوار انجام شد.بخشدار حبیب آباد گفت، این طرح  برای به روز رسانی / #