گزارش ویدئویی مراسم پیاده روی حرم تا حرم در شهر حبیب آباد

گزارش ویدئویی مراسم پیاده روی حرم تا حرم در شهر حبیب آباد