روستای پلکانی تازه کند قشلاق مراغه

روستای پلکانی تازه کند قشلاق مراغه