رونمایی از قرآن دست نویس سربازان مرکز آموزش اصلاندوز

رونمایی از قرآن دست نویس سربازان مرکز آموزش اصلاندوز