در جلسه شورای اداری شهر باروق، سهندعلی ستاری با حکم وزیر کشو

در جلسه شورای اداری شهر باروق، سهندعلی ستاری با حکم وزیر کشو