شاه حسین گویان روستای باروق روز عاشورا

شاه حسین گویان روستای باروق روز عاشورا