افتتاح مرحله اول مرکز اقامتی «سئحراما» در کلیبر - ایرنا

افتتاح مرحله اول مرکز اقامتی «سئحراما» در کلیبر - ایرنا
افتتاح مرحله اول مرکز اقامتی «سئحراما» در کلیبر ایرنا