معارفه اولین بخشدار بخش جدید التاسیس فیرورق شهرستان خوی

معارفه اولین بخشدار بخش جدید التاسیس فیرورق شهرستان خوی