افتتاح دادگاه بخش ایواوغلی شهرستان خوی

افتتاح دادگاه بخش ایواوغلی شهرستان خوی