برگزاری طرح نشاط اجتماعی در مدارس دخترانه بخش ایواوغلی شهرستان خوی

برگزاری طرح نشاط اجتماعی در مدارس دخترانه بخش ایواوغلی شهرستان خوی