حضور بخشداران مرکزی مهاباد، اشنویه، خوی، ایواوغلی خوی و معاو

حضور بخشداران مرکزی مهاباد، اشنویه، خوی، ایواوغلی خوی و معاو