افتتاح دادگاه بخش ایواوغلی شهرستان خوی در آذربایجان غربی

افتتاح دادگاه بخش ایواوغلی شهرستان خوی در آذربایجان غربی