مرکز جامع سلامت آواجیق" با همکاری بنیاد مستضعفان احداث می شود

مرکز جامع سلامت آواجیق