بلوار سیمینه - خیابان عشایر بوکان - نقشه نشان

بلوار سیمینه - خیابان عشایر بوکان - نقشه نشان