طرح ویزیت و درمان رایگان در ۲ روستای بخش نالوس اشنویه اجرا شد

طرح ویزیت و درمان رایگان در ۲ روستای بخش نالوس اشنویه اجرا شد