جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اشنویه و بخش نالوس برگزار شد - نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اشنویه و بخش نالوس برگزار شد - نهاد  کتابخانه‌های عمومی کشور