معنی نوشین - لغت‌نامه دهخدا

معنی نوشین - لغت‌نامه دهخدا