رئیس آموزش و پرورش نظرکهریزی: شاهد پیشرفت چشمگیر در ساختن مدارس خیر ساز بوده ایم/ آموزش های مهارت محور با توجه به نیاز منطقه از ضروریات می باشد - فرهنگیان24

رئیس آموزش و پرورش نظرکهریزی: شاهد پیشرفت چشمگیر در ساختن مدارس خیر ساز  بوده ایم/ آموزش های مهارت محور با توجه به نیاز منطقه از ضروریات می باشد -  فرهنگیان24