اعطاي مدرک پايان دوره به قرآن آموزان موسسه فرقان شهر کلوانق هريس - سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

اعطاي مدرک پايان دوره به قرآن آموزان موسسه فرقان شهر کلوانق هريس - سازمان  تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی